Vedtægter

Vedtægter for Aabenraa GospelFamily

Nedenfor kan du læse vedtægterne for Aabenraa GospelFamily
 • 1 Identitet & hjemsted

1.1                Foreningens navn er Aabenraa GospelFamily.

1.2                Foreningen har hjemsted i Aabenraa Kommune.

 • 2 Grundlag

2.1                Foreningen Aabenraa GospelFamily har den evangelisk-lutherske bekendelse som grundlag og arbejder ud fra bibelens ord, værdier og menneskesyn. 

 • 3 Formål

3.1                Det er foreningens formål at skabe og udvikle de ideelle rammer, for at så mange som muligt kan blive en del af et favnende, kristent fællesskab.

3.2                Det er foreningens formål at skabe grobund for, at medlemmerne kan styrke deres evne til at synge i gospelkor og udvikle deres kompetencer.

3.3                Det er foreningens formål at skabe glæde, oplysning om og begejstring over den kristne tro igennem koncerter og øvrige arrangementer, for såvel medlemmer såvel som tilhørere.

3.4                Det er foreningens formål at skabe diakonale tiltag, som rækker ud i lokalsamfundet.

3.5                Aabenraa GospelFamily lægger vægt på at være en del af lokalsamfundet og vil samarbejde på tværs af øvrige foreninger og organisationer med samme formål og interesse.

 • 4 Organisation

4.1                Aabenraa GospelFamily er en selvstændig forening, og er opstået som en sammenlægning mellem GospelOaks – cvr.nr. 32620974 (stiftet 10/3-12) og Forening for GospelSpirer, GospelRoots og GospelTeens – cvr.nr. 32909353 (stiftet 7/10-09) som på to ekstraordinære generalforsamlinger d. 15701-18 + 22/01-18 har godkendt ændringen.

4.2                Foreningen består af en hovedbestyrelse og to arbejdsudvalg.

4.3                Alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer skal være medlem af foreningen.

4.4                Beslutninger i hovedbestyrelsen og arbejdsudvalgene afgøres ved flertalsafstemning.

 • 5 Hovedbestyrelsen

5.1                Bestyrelsen består af 7 medlemmer og sammensættes på følgende måde.:

– 5 medlemmer er selvsupplerende. Inkluderes eller ekskluderes ved flertalsafstemning i hovedbestyrelsen.

– 1 medlem vælges fra arbejdsudvalget for GospelSpirer, GospelRoots, og GospelTeens jf. §6.1

– 1 medlem vælges fra arbejdsudvalget for GospelOaks jf. §6.2

5.2                Hvis korledere eller andre ansatte er en del af hovedbestyrelsen, kan disse ikke være repræsenteret i ansættelsesudvalget jf. 5.4

Der kan maksimalt sidde 1 ansat i bestyrelsen.

5.3                Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Sidstnævnte kan dog vælges uden for bestyrelsen, hvis Ikke opgaven kan besættes intern, i dette tilfælde indkaldes kassereren til møderne dog uden stemmeret.

5.4                Har foreningen ansættelsesansvar nedsættes et ansættelsesudvalg, der som minimum består af 3 og maximalt 5 medlemmer. Ansatte medlemmer kan ikke være repræsenteret i udvalget.

Det er udvalgets ansvar, på mandat fra den samlede bestyrelse, at forhandle løn og ansættelsesforhold. Ansættelse og afskedigelse af ansatte indstilles til endelig godkendelse i den samlede hovedbestyrelse.

5.5                Bestyrelsen har ansvaret for den daglige og økonomiske drift samt rammerne for korene. Med rammer menes både at kunne stille fysiske lokaler til rådighed, ansætte og afskedige korledere og andet personale.

5.6                Arbejdet i bestyrelsen foregår i nært samarbejde med korlederen/korlederne, hvor formålet er vækst og udvikling af både korene, de enkelte medlemmer og arbejdet udadtil, lokalt såvel som nationalt.

5.7                Hovedbestyrelsen har ansvaret for at indhente børneattester på korledere og alle øvrige der er i direkte kontakt med kormedlemmerne. Jf. §6.1.3 + jf. §6.1.6

5.8                Bestyrelsesmøder afholdes efter behov – skønsmæssigt 8-10 gange årligt

 • 6 Arbejdsudvalg

6.1                Arbejdsudvalget for Gospelspirer, GospelRoots og GospelTeens

består, om muligt, af 7 medlemmer og varetager alt det praktiske omkring korene.

Sammensætningen af udvalget.:

– 5 medlemmer vælges på den årlige generalforsamling, jf. § 9.4.

– 1 medlem vælges fra omsorgsteamet, §6.1.4.

– 1 medlem vælges fra tek-teamet eller en repræsentant, §6.1.7.

Arbejdsudvalget konstituerer sig med en sekretær, som er ansvarlig for indkaldelse og udfærdigelse af dagsorden, et hovedbestyrelsesmedlem jf. §5.1, to koordineringsudvalgsmedlemmer jf. §7.1 og en koncert/event manager. Sidstnævnte kan vælges uden for arbejdsgruppen, hvis Ikke opgaven kan besættes internt. I dette tilfælde indkaldes ansvarlig til møderne dog uden stemmeret.

Udvalgsmøder afholdes efter behov skønsmæssigt 4-6 gange årligt.

6.1.2            Omsorgsteamet sammensættes af arbejdsudvalget for GospelSpirer, GospelRoots og GospelTeens og godkendes af hovedbestyrelsen

Omsorgsteamet består af frivillige, som på skift deltager ved alle kor prøver og koncerter.

6.1.3            Alle medlemmer af omsorgsteamet skal have en børneattest jf. §5.7

6.1.4            Omsorgsteamet vælger et medlem fra egen midte, som sidder i arbejdsudvalget for Gospelspirer, GospelRoots og GospelTeens fra 1/1-31/12

6.1.5            Tek-teamet sammensættes af arbejdsudvalget for GospelSpirer, GospelRoots, GospelTeens og GospelOaks og godkendes af hovedbestyrelsen.

Tek-teamet består af frivillige som på skift sørger for opstilling, og nedtagning af udstyr i forbindelse med alle koncerter/arrangementer.

6.1.6            Alle medlemmer af Tek-teamet skal have en børneattest jf. §5.7

6.1.7            Tek-teamet vælger et medlem fra egen midte eller en repræsentant som sidder i arbejdsudvalget for Gospelspirer, GospelRoots og GospelTeens fra 1/1-31/12

6.2                Arbejdsudvalget for GospelOaks

Består af 5 medlemmer og varetager det praktiske omkring koret.

Sammensætningen af udvalget.:

– 5 medlemmer vælges på den årlige generalforsamling jf. § 9.4.

Arbejdsudvalget konstituerer sig med en sekretær med ansvar for indkaldelse og udfærdigelse af dagsorden, et hovedbestyrelsesmedlem jf. §5. 1 og to koordineringsudvalgsmedlemmer jf. §7.1

Udvalgsmøder afholdes efter behov – skønsmæssigt 4-6 gange årligt.

 • 7 Koordineringsudvalget

7.1                Dette udvalg er ikke beslutningsdygtigt, men er idé- og inspirationsforum, som skal sikre båndet/forbindelsen mellem de forskellige kor, arbejdsudvalg og hovedbestyrelsen.

Sammensætningen af udvalget:

                      – Hovedbestyrelsen

– 2 medlemmer fra arbejdsudvalget for Gospelspirer, GospelRoots og GospelTeens jf. §6.1

– 2 medlemmer fra arbejdsudvalget for GospelOaks jf. §6.2

– 2 kormedlemmer fra GospelTeens – vælges for en sæson. Vælges på den første kor prøve i oktober eller på efterårs korweekenden af et flertal af kormedlemmerne.

 • 8 Medlemmer

8.1                Alle kan blive medlem af foreningen Aabenraa GospelFamily, såfremt det af bestyrelsens fastsatte kontingent betales rettidigt og foreningens overordnede formål bakkes op af medlemmet.

8.2                Udmeldelse af foreningen skal ske ved skriftlig henvendelse til den ansvarlige leder og ved aflevering af foreningens udlånte ejendom i ordentlig og brugbar stand, såsom uniform mm.  Afleveres udlånte ejendom, herunder uniformen, ikke eller i en ikke brugbar stand, opkræves erstatning.

8.3                Stemmeret og valgbarhed opnås ved 3 måneders medlemskab og af myndige personer. Er man ikke myndig og medlem af ét af børne- ungdomskorene i Aabenraa GospelFamily overgår ens stemmeret til én af sine forældre, som kan stemme til generalforsamlingen på barnets vegne. Kun en stemme pr. medlem.

8.4                Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen og skal godkendes på generalforsamlingen. Kontingentet kan ikke ændres for en igangværende sæson. Sæsonenerne er delt op i to halvårlige sæsoner.

8.5                Bestyrelsen for Foreningen Aabenraa GospelFamily kan udelukke et medlem, hvis vedkommende enten ikke betaler sit kontingent eller ved sin adfærd optræder på en måde, som står i modsætning til foreningens formål om at kunne skabe gode rammer, hvor alle kan trives.

 • 9 Generalforsamling

9.1                Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Mødet indkaldes af hovedbestyrelsen med mindst 6 ugers varsel. Dagsorden udarbejdes af hovedbestyrelsen i samarbejde med arbejdsudvalgene (§6,1 + §6.2) og udsendes mindst 14 dage før til foreningens medlemmer. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt kandidatforslag til valg skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 3 uger før.

9.2                Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis mindst 2/3 af hovedbestyrelsen eller 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og dagsorden udsendes mindst 7 dage før. Forslag til behandling skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 10 dage før. Mellem ordinært og ekstraordinært eller mellem to

ekstraordinære generalforsamlinger skal der gå mindst 4 uger.

9.3                Afgørelser ved afstemning kræver tilslutning af mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. I tilfælde af stemmelighed ved valg, foretages omvalg. Ved fortsat stemmelighed, trækkes der lod. Alle valg sker ved skriftlig afstemning. Alle øvrige afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt ét stemmeberettiget medlem ønsker det.

Der kan stemmes pr. brev om forslag, der er udsendt før generalforsamlingen samt ved valg til arbejdsudvalgene.

9.4                På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Årsberetning fra formanden
 3. Orientering om korets arbejde ved korlederen
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til:

– Arbejdsudvalget for Gospelspirer, GospelRoots og GospelTeens: 3 i lige år og 2 i ulige år – valgperiode 2 år.

– Arbejdsudvalget for GospelOaks: 2 i lige år og 3 i ulige år – valgperiode 2 år.

– Suppleant: 1 til hvert udvalg – valgperiode 1 år.

– 2 revisorer, som ikke kan være medlem af hovedbestyrelsen valgperiode, 1 år.

 1. Evt.: Punkter under ’evt.’ kan ikke sættes til afstemning på generalforsamlingen.
 • 10 Korleder

10.1             Korlederen/korlederne har ansvar for repertoiret, korledelse, koncerterne, pædagogikken og udviklingen af disse.

 • 11 Tegningsret, hæftelse og regnskabsår

11.1             Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold, og deres underskrift forpligter foreningen juridisk. Formand, næstformand og kassereren har tegningsret på vegne af den samlede bestyrelse.

11.2             Bestyrelsen har bemyndigelse til at indgå kontrakter med tredje part med henblik på finansiering af de fysiske rammer til korarbejdet og til at ansætte og afskedige personale såvel internt som eksternt.

11.3             Der påhviler ikke hovedbestyrelsen, arbejdsudvalgene, ansatte medarbejdere eller medlemmer nogen personlig hæftelse.

11.4             Regnskabsåret følger kalenderåret.

 • 12 Vedtægtsændringer

12.1             Ændring af foreningens vedtægter kræver tilslutning af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger indkaldt med mindst én måneds mellemrum.  Vedtægterne kan dog ikke ændres i strid med §2 og §3. 

 • 13 Foreningens opløsning

13.1             Hvis foreningen ikke har flere medlemmer, stopper den.

13.2             Opløsning af foreningen kan også finde sted, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for på to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst én måneds mellemrum.

13.3             Hvis foreningen stopper, tilfalder foreningens værdier et almennyttigt formål efter bestyrelsens skøn, som ligger i forlængelse af foreningens værdier og formål.

Nyhedsmail

Bliv tilmeldt til vores nyhedsmail og modtag de seneste nyheder fra os i din indbakke.